# مرگ_غنی_آغز_جنگ_وارث_است______رحمت_بر_آن_که_مرد_و