حافظ - سلامی چو بوی خوش آشنایی

سلامی چو بوی خوش آشنایی                بدان مردم دیده ی روشنایی

درودی چو نور دل پارسایان                       بدان شمع خلوتگه پارسایی

نمی بینم از همدمان هیچ برجای              دلم خون شد از غصه ساقی کجایی

زکوی مغان رخ مگردان که آنجا                   فروشند مفتاح مشکل گشایی

می صوفی افکن کجا می فروشند             که در تابم از دست زهد ریایی

رفیقان چنان عهد صحبت شکستند           که گویی نبودست خود آشنایی

عروس جهان گرچه در حد حسن است       زحد میبرد شیوه ی بیوفایی

دل خسته من گرش همتی هست            نخواهد ز سنگین دلان مومیایی

مر گر تو بگذاری ای نفس طامع                 بسی پادشاهی کنم در گدایی

بیاموزمت کیمیای سعادت                       ز هم صحبت بد جدایی جدایی

مکن حافظ از جور دوران شکایت               چه دانی تو ای بنده کار خدایی

 

/ 0 نظر / 17 بازدید